Allmänna villkor

Allmänna villkor

ALLMÄNT

Information om Koukoulopez AB

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för alla beställningar kunder (”du”) gör hos Koukoulopez AB (org.nr 559219-6058) (”Koukoulopez AB”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”)

Kontaktuppgifter
Du kan kontakta oss genom e-mail – info@doctordiamantis.com

Godkännande av villkoren
Genom att beställa produkter godkänner du villkoren. Om du inte godkänner villkoren, kan du inte beställa produkter.

Ändring av villkoren
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Villkoren. Vi kommer att meddela dig via e-post om sådana ändringar som inte är obetydliga och vilka kommer att påverka dig. Vi kommer då att informera dig om att det är viktigt att invända om du inte godkänner ändringarna. Om vi inte får en sådan invändning inom trettio (30) kalenderdagar efter det att ändringarna meddelades kommer vi att anta att du godkänner dem.

Vi kommer också anta att du godkänner ändringarna i de fall du ingår ett avtal med oss, genom att exempelvis fortsätta beställa Produkter, efter att de nya villkoren har börjat gälla. Den senaste versionen av Villkoren kommer att finnas tillgänglig på Hemsidan.

Definitioner

Funktioner” avser Hemsidan och Produkterna tillsammans.

Hemsidan” avser vår hemsida www.doctordiamantis.com rörande Produkterna.

Kontaktuppgifter” avser uppgifterna angivna ovan.

Integritetspolicy” avser vår Integritetspolicy (https://doctordiamantis/pages/terms) som beskriver hur vi behandlar personuppgifter.

Produkter” avser de produkter som beskrivs under avsnittet ”Produkter” nedan som vi tillgängliggör via Hemsidan.

PRODUKTER

Beskrivning av Produkter
Mer information om våra produkter finns på Hemsidan.

Beställning av Produkter
Produkter beställs i enlighet med instruktionerna på Hemsidan. Din beställning har bekräftats när vi skickar en orderbekräftelse via e-post. När en orderbekräftelse har skickats har du ingått ett avtal med oss. Skulle det inte gå att bekräfta din beställning kommer vi informera dig om detta skriftligen och inte debitera dig något.

Leverans av Produkterna
Leveranser skickas iväg varje fredag. Normal leveranstid är max 3 arbetsdagar. Vi är inte ansvariga om Produkterna skadas eller försvinner under leveransen. Under orderprocessen kommer vi att meddela dig om när och var vi kommer att leverera Produkterna till dig.

Leveranser utförs av följande leverantörspartners:

 • Postnord

Vissa leveransalternativ kan resultera i en fraktkostnad i vilket fall det kommer att anges vid beställningen. Under orderprocessen kommer du få information om förväntad leveranstid. Observera att leverans av större paket kan ändras till hemleverans och mindre paket kan levereras till posten vid din registrerade adress. Vi har rätt att debitera dig för kostnader som uppstår till följd av att du inte har hämtat ut Produkterna i tid efter att de har levererats till upphämtningsadressen.

DINA SKYLDIGHETER

Kunder

Vi erbjuder våra Produkter till konsumenter (såsom definierat under nationell lagstiftning).
Du får inte köpa Produkterna eller använda Funktionerna om du är under arton (18) år.

Användning av funktionerna

När du använder Funktionerna måste du alltid följa gällande lagstiftning, förordningar och myndighetsföreskrifter. Framför allt får du inte använda Hemsidan på annat sätt än genom de gränssnitt som tillhandahålls av oss och som uttryckligen tillåts enligt Villkoren. Du får inte använda Funktionerna på något sätt som strider mot våra, eller någon tredje parts, rättigheter eller intressen. Du åtar dig att följa samtliga instruktioner och rekommendationer som du från tid till annan får av oss.

PRIS OCH BETALNING

Prisuppgifter

Du ska betala alla tillämpliga avgifter som anges på Hemsidan för de Produkter du beställt. Priserna för Produkterna anges på Hemsidan och inkluderar uttryckligt angivna leveranskostnader, mervärdesskatt eller andra avgifter och skatter (när det är tillämpligt). Priset för Produkterna är det som indikeras på ordersidorna när du lägger din order.

Vi har rätt att ändra priserna för Produkterna. Om vi ändrar priserna kommer vi att meddela dig om detta i förväg. Genom att fortsätta beställa Produkter efter att prisändringen träder i kraft är du bunden av de nya priserna.

Betalningsuppgifter

Du kan betala för Produkter på de sätt som anges nedan. Vi erbjuder betalningsmöjligheter i samarbete med Klarna genom:

 • Kortbetalning
 • Direktbetalning
 • Faktura

För betalning gäller tredjepartsleverantörens villkor (). Du kan bli ombedd att identifiera dig och en kreditupplysning kan begäras av tredjepartsleverantören. Vi har ingen tillgång till betalningsuppgifter eller lagrar någon sådan information i de fall en tredjepartsleverantör används för betalning.

Betalning för Produkter kan göras genom betal- eller kreditkort. Du är skyldig att hålla betaluppgifter korrekta och uppdaterade. Du åtar dig att betala inom den angivna tiden för den betalningsmetod som du valt. En försenad betalning kan medföra förseningsavgifter och ränta.

VÅRT ANSVAR

Ansvar

Vi ansvarar för ursprungliga fel på Produkterna när de köptes eller levererades till dig. Ett fel som blir synligt inom sex (6) månader kommer att anses ha varit där från början (såvida vi inte kan bevisa att felet inte var där vid köp/leverans). Efter sex (6) månader är det upp till dig att bevisa att felet var där vid köp/leverans.

Vi ansvarar inte för eventuella fel som orsakats av dig, till exempel där du inte har följt underhållsinstruktionerna eller om du har skadat Produkterna.

Fel

Fel på Produkter anses föreligga i följande fall:

 • Det vi kommit överens om vad gäller Produkternas kvantitet eller kvalitet inte
  stämmer.
 • Vi har inte informerat dig om specifikationer om Produkterna som du borde ha
  informerats om.
 • Produkterna är i sämre skick än förväntat baserat på Produkternas pris, ålder och
  andra förhållanden.

Reklamation

Om du anser att Produkterna är felaktiga kan du reklamera dem genom att meddela oss via våra Kontaktuppgifter. Du måste reklamera inom en rimlig tid (inom två (2) månader anses alltid som rimlig tid). Du kan inte reklamera fel som upptäcks senare än tre (3) år från inköpstillfället för Produkterna.

Dina rättigheter vid fel i Produkterna

Vid fel har du rätt att:

 • Begära en ny leverans, vilket innebär att du får andra motsvarande produkter.
 • Kräva prisavdrag
 • Säga upp avtalet, förutsatt att felet är av väsentlig betydelse för dig.
 • Kräva skadestånd (du har rätt att kräva ersättning för skador som orsakats av felet).

Vi kan först välja att förse dig med andra motsvarande produkter, förutsatt att detta sker inom rimlig tid.

Försening

Ibland kan vi inte leverera Produkterna inom den avtalade tiden. Vid försening kan du (förutsatt att förseningen inte har orsakats av dig):

 • Kräva att vi fullgör beställningen och levererar Produkterna.
 • Säga upp avtalet, förutsatt att felet är av väsentlig betydelse för dig.
 • Kräva skadestånd (du har rätt att kräva ersättning för skador som orsakats av
  förseningen).

Hävning

Du har alltid rätt att avbryta beställningen innan Produkterna har levererats till dig. Om du avbryter beställningen har vi rätt till ersättning för kostnader som vi har haft i samband med beställningen.

Tredjepartstjänster

Ibland använder vi tjänster och/eller produkter från tredjepartsleverantörer. Dessa leverantörer agerar utanför vår kontroll och vi är inte ansvariga för eventuella skador som orsakats på grund av en handling eller en underlåtenhet som är hänförlig till sådan leverantör.

Fel och dröjsmål utanför vår kontroll (force majeure)

Vi ansvarar inte för dröjsmål och fel utanför vår kontroll. Om våra leverantörer hamnar i dröjsmål på grund av en händelse utanför vår kontroll, kommer vi att meddela dig om detta så snart som möjligt och vidta åtgärder för att minimera skadan av dröjsmålet. Om vi har uppfyllt detta ansvarar vi inte för fel och dröjsmål orsakade av händelsen, men om det finns risk för att ett väsentligt fel eller dröjsmål uppstår kan du kontakta oss för att avsluta avtalet och få en återbetalning för den del av Produkter som du har betalat för men inte fått.

ÅNGERRÄTT

Ångerrätt

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) har du ångerrätt i fjorton (14) dagar, räknat från den dagen du tog emot Produkterna.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss om att du ångrar köpet genom att lämna ett tydligt, skriftligt meddelande om detta. Vänligen kontakta oss via våra Kontaktuppgifter.

För att uppfylla tidsfristen för ångerrätten räcker det med att du skickar in ditt skriftliga meddelande om att du vill utöva ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

Effekter av ångerrätten

Om du är en konsument och du vill utöva din ångerrätt kommer vi att göra en återbetalning av alla betalningar vi mottagit av dig. Återbetalningar kommer att göras med samma betalningsmetod som du använde vid det initiala betalningstillfället.

Alla Produkter som du inte längre vill ha måste returneras av dig. Produkterna ska returneras utan onödigt dröjsmål och under inga omständigheter senare än trettio (30) kalenderdagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att du vill utöva din ångerrätt eller tills vi har fått bevis på att Produkterna har skickats av dig, beroende på vilket som inträffar först.

Du returnerar Produkterna genom att skicka dem (inklusive retursedel, kvitto eller annat bevis för ditt köp) till adressen under avsnittet ”Information om bolaget”. Vi kommer att be dig stå för returfrakten.

Undantag från ångerrätt

Din ångerrätt som konsument enligt distansavtalslagen gäller inte om det totala priset är mindre än 400 SEK.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Integritetspolicyn.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Våra rättigheter

Hemsidan ägs och administreras av Koukoulopez AB. Alla upphovsrätter, varumärken, varunamn, loggor och andra immateriella eller industriella rättigheter som innehas eller används av oss samt de som är inkluderade i våra Funktioner (inklusive titlar, grafiska bilder, ikoner, skript, källkoder osv.) är vår egen, eller annan licensgivares, egendom och får inte återskapas, distribueras, säljas, användas, ändras, kopieras, begränsas eller användas (helt eller delvis) utan vårt skriftliga samtycke.

Respekt för vår egendom

Du får inte, oavsett ändamål, manipulera, försöka få obehörig åtkomst till, ändra, hacka, laga eller på annat sätt justera något av våra material, hårdvara, källkoder eller information.

Respekt för våra immateriella rättigheter

Produkter och annan information, inklusive alla tillhörande immateriella rättigheter, som tillhandahålls och tillgängliggörs av oss utgör vår exklusiva egendom. Du får inte använda vår exklusiva egendom i något kommersiellt syfte eller för annat ändamål utan vårt skriftliga samtycke.

TILLÄMPLIG LAG

Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor och vårt rättsförhållande i övrigt.

KLAGOMÅL OCH TVISTER

Om du har några klagomål, vänligen kontakta vår support genom att skicka ett e-postmeddelande till info@doctordiamantis.com .

Vi kommer alltid att i första hand försöka lösa dina klagomål genom diskussioner mellan dig och vår support. Vid händelse av ett klagomål eller en tvist har du dock alltid rätt att kontakta Allmänna reklamationsnämnden. Tvist avseende tolkning och tillämpning av dessa Villkor ska lösas av Allmänna reklamationsnämnden eller av behörig domstol. Du har även möjlighet att skicka ditt klagomål till EU:s plattform för tvistlösning online (ODR-plattformen). ODR-plattformen hittar du här: ec.europa.eu/consumers/odr.

BOLAGSINFORMATION

Koukoulopez AB är registrerat i Sverige.
Registrerad adress: Teknikvägen 115, 17675 Järfälla.
Organisationsnummer: 559219-6058
Momsregistreringsnummer: SE 55921960501